Polityka środowiskowa

Zarząd SHIP-TRANS-TOURIST CONSULTłNG Sp.j. A.Małdyk, będąc świadomy oddziaływania na otoczenie w ramach realizowanych procesów usługowych, podejmuje zobowiązanie zmniejszania ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działania na rzecz ochrony środowiska stanowią integralną część strategii Firmy.

Polityka niniejsza stanowi integralną część polityki jakości oraz polityki bezpieczeństwa.

Celami polityki Spółki w zakresie ochrony środowiska jest:

 • ścisłe przestrzeganie wymagań zawartych w Konwencji MARPOL oraz MLC 2006, jak również zaleceń i standardów, formułowanych przez organizacje morskie oraz wewnętrznych zaleceń armatorskich, jak i wymagań Spółki,
 • zapewnienie, w sposób jak najbardziej efektywny zasad segregacji odpadów, jak i ich usuwania w sposób bezpieczny i odpowiedzialny,
 • minimalizowanie ilości zanieczyszczeń u źródła, w ramach efektywnej konserwacji i dostaw części zamiennych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Kierownictwo STT zobowiązuje się:

 • traktować zarządzanie środowiskowe jako jeden z priorytetów,
 • przestrzegać, mających zastosowanie wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska (w tym m.in. wymagań Klienta / Armatora, administracji oraz innych stron zainteresowanych), a także wymagać powyższego od dostawców i innych osób działających na rzecz Spółki lub w jej imieniu,
 •  informować zatrudnianych marynarzy w zakresie wymagań dot. ochrony środowiska, obowiązujących w Spółce oraz u Armatora, a także o sposobach zgłaszania potencjalnych zagrożeń w tym zakresie,
 • współpracować z tymi dostawcami, którzy spełniają określone standardy Spółki,
 • podnosić świadomość proekologiczną oraz wiedzę swoich pracowników, dostawców i wszystkich innych osób pracujących na rzecz Spółki lub w jej imieniu;
 • reagować na sytuacje awaryjne i niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi mającymi zastosowanie wymaganiami,
 • w zależności od potrzeb wdrażać działania korygujące i/lub zapobiegawcze,
 • zachęcać wszystkich do wspierania polityki środowiskowej i do ponoszenia współodpowiedzialności za jej wdražanie i jej doskonalenie,
 • monitorować realizację ustanowionej polityki środowiskowej.

Dyrektor Zarządzający oczekuje od każdego pracownika, bez względu na jego funkcję, pełnego zaangażowania w realizację tej polityki poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach, określaniu prawdopodobnych zagrożeń i podejmowaniu działań naprawczych, dążenie do eliminacji zagrożeń wynikających z niedbałego wykonywania obowiązków, lekceważenia przepisów.

Dyrektor Zarządzający deklaruje, że wszyscy pracownicy są w pełni świadomi polityki Firmy w zakresie ochrony Środowiska.

Za rozpowszechnienie niniejszej polityki oraz za nadzór nad jej realizacją odpowiada Dyrektor Zarządzający.