Polityka jakości

Nadrzędnym celem Spółki jest:

Świadczenie najwyższej jakości usług wykonywanych w imieniu własnym oraz w imieniu Armatorów obsługiwanych jednostek, a także uzyskanie zadowolenia Klientów / Armatorów, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań normy ISO 9001 :2008 oraz MLC 2006 i innych, właściwych wymagań prawnych.

Zapewniamy naszym Klientom i Armatorom rzetelność i profesjonalizm w zakresie prowadzenia działalności agencyjnej oraz zatrudniania marynarzy na statkach.

Zapewniamy również, że dostarczana przez nas usługa spełnia wymagania i oczekiwania Klientów / Armatorów.

Deklarujemy, że jesteśmy godnymi zaufania partnerami, dotrzymujemy umów i tego samego oczekujemy od naszych dostawców.

Skuteczną realizację polityki jakości osiągamy poprzez:

 • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań Klientów / Armatorów na wszystkich etapach współpracy,
 • precyzyjne uzgodnienia co do wymagań jakościowych przy zawieraniu umów / przyjmowaniu zleceń,
 • konsekwentną realizację przyjętych ustaleń,
 • jednoznaczne określenie odpowiedzialności i powiązań organizacyjnych w Spółce,
 • spełnienie wymagań norm i przepisów prawnych obowiązujących Spółkę,
 • zatrudnianie wykwalifikowanej kadry,
 • przeprowadzanie cyklicznych przeglądów zarządzania oraz auditów Systemu Zarządzania Jakością,
 • nieustanne podnoszenie jakości naszych usług (m.in. poprzez wykorzystanie opinii Klientów /Armatorów,
 • rozwijanie współpracy z ze sprawdzonymi dostawcami towarów i usług,
 • doskonalenie kadry – poprzez podnoszenie kwalifikacji i podnoszenie świadomości w zakresie jakości,
 • monitorowanie skarg / reklamacji Klientów, Armatorów, Marynarzy i natychmiastowe reagowanie na nie;
 • wdrażanie działań zapobiegawczych oraz korygujących – stosownie do potrzeb;
 • ciągłe monitorowanie rynku zewnętrznego i dostosowywanie zakresu usług do jego potrzeb i możliwości Spółki,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008 oraz MLC 2006.

Dyrektor Zarządzając zapewnia swoim pracownikom właściwe środowisko pracy oraz deklaruje pełne poparcie dla realizacji polityki jakości oraz zapewnia odpowiednie środki na ich realizację.

Jednocześnie oczekuje od każdego pracownika pełnego zaangażowania w realizację deklarowanej polityki jakości, poprzez aktywny udział w poszczególnych procesach oraz stałe doskonalenie swoich kwalifikacji, jak również pełne zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju Spółki.

Dyrektor Zarządzający zobowiązuje się do postępowania w działalności Spółki zgodnie z postanowieniami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (zgodnie z wymaganiami ISO 9001 :2008 oraz MLC 2006), a także do ciągłego doskonalenia działań w obszarach, objętych tym systemem.

Dyrektor Zarządzający deklaruje również, że polityka jakości jest spójna z polityką bezpieczeństwa oraz polityką ochrony środowiska, a także celami jakości.  Zapewnia, że polityka Firmy jest znana i rozumiana na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki.

Ustanawiając powyższą politykę, Dyrektor Zarządzający zobowiązuje się poddawać ją okresowym przeglądom w celu zapewnienia jej aktualności i zgodności z rozwojem Spółki.

Do bezpośredniego nadzorowania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością powołano Pełnomocnika ds. SZJ, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.