Polityka bezpieczeństwa

Zarząd SHIP-TRANS-TOURIST CONSULTING Sp.j. A.Małdyk stawia sobie za cel świadczenie usług, w imieniu własnym, jak i w imieniu Armatorów, w jak najwyższej jakości, przy ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Nadrzędnym celem polityki bezpieczeństwa, obowiązującej w Firmie, jest stała ochrona zdrowia i życia pracowników, jak również marynarzy zatrudnianych za pośrednictwem Spółki poprzez tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dążenie do stałej poprawy warunków pracy oraz likwidacji zagrożeń dla życia i zdrowia.

Dyrektor Zarządzający dla spełnienia ww. celu zapewnia wykwalifikowaną kadrę, posiadającą odpowiednie przeszkolenia, zapewnia także odpowiednie środki finansowe na ten cel.

Polityka Spółki nakłada na wszystkich pracowników Firmy wykonywania swoich obowiązków w sposób profesjonalny, a zarazem bezpieczny i zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pracownikom nie wolno uczestniczyć w sposób świadomy w żadnych niebezpiecznych ani niezgodnych z prawem działaniach. Jednocześnie pracownicy mają obowiązek natychmiastowego powiadamiania przełożonych o występowaniu potencjalnych zagrożeń.

W Firmie obowiązuje zasada bezwzględnego braku tolerancji dla używania alkoholu i narkotyków. Pracownicy i marynarze, którzy nie przestrzegają tej zasady podlegają procedurom dyscyplinarnym. Zasady te obowiązują także wszystkich dostawców usług, działających na zlecenie Spółki. Nieprzestrzeganie tych zasad powoduje natychmiastowe wykreślenie dostawcy z listy kwalifikowanych dostawców Spółki.

 

Przy wykonywaniu pracy na statku, pamiętaj:

POZNAJ SWÓJ STATEK, POZNAJ SWOJĄ PRACĘ, POSTĘPUJ BEZPIECZNIE,

a stała troska o eliminację zagrożeń i poprawę stanu bezpieczeństwa musi stać się stylem życia.

 Cele związane z powyższą polityką realizujemy przede wszystkim poprzez:

  • uznanie polityki bezpieczeństwa jako integralnej polityki zarządzania Firmą,
  • utrzymanie stanu bezpieczeństwa w Firmie na optymalnym poziomie, uwzględniającym wymagania obowiązujących przepisów,
  • ciągłe uświadamianie pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • informowanie zatrudnianych marynarzy o zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących w Spółce oraz u Armatora, a także o sposobach zgłaszania potencjalnych zagrożeń,
  • współpracę z tymi dostawcami, którzy spełniają określone standardy Spółki,
  • eliminowanie zagrożeń (w tym: wynikających z nietrzeźwości lub ujemnego wpływu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych),
  • wdrażanie działań zapobiegawczych lub korygujących – stosownie do potrzeb.

Wszyscy nasi pracownicy, osoby / firmy zatrudnione przez Spółkę oraz odwiedzający nas goście mają prawo czuć się bezpiecznie.

Jednocześnie Firma oczekuje, że wszyscy pracownicy oraz dostawcy będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Dyrektor Zarządzający deklaruje, że wszyscy pracownicy są w pełni świadomi polityki Firmy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Odpowiedzialnym za rozpowszechnienie niniejszej polityki oraz za nadzór nad jej realizacją jest Dyrektor Zarządzający.