Rekrutacja marynarzy

 Agencja inicjuje proces rekrutacji na podstawie zgłoszeń od armatorów, które przekazywane są pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Armator przekazuje zapotrzebowanie na dane stanowisko oraz wszelkie wymagania i oczekiwania dotyczące marynarzy. Armator podaje również wszystkie informacje dotyczące: typu statku, wieku statku, wielkości i stanu statku, rodzaju napędu statku, rodzaju przewożonego ładunku, charakteru pracy na statku, różnych narodowości załóg, stanowiska na jakim ma być zatrudniony marynarz, czas trwania kontraktu i inne informacje dodatkowe.

Proces rekrutacji marynarzy odbywa się w następujący sposób:

Cel rekrutacji – wyłonienie kandydata spełniającego wszystkie wymagania i wytyczne podane przez armatora w zapotrzebowaniu. Odpowiedni  kandydaci są wybierani w następujący sposób:

  • poszukujemy kandydata wśród  byłych pracowników armatora, a następnie wśród marynarzy, którzy złożyli swoje dokumenty aplikacyjne.
  • W przypadku braku odpowiedniego kandydata – zamieszczamy ogłoszenie na Portalu Morskim oraz na stronie internetowej firmy STT Consulting
  • W dalszej kolejności przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną z wybranym kandydatem, podczas której przedstawiamy wszystkie warunki w przedmiocie zatrudnienia i wymagania firmy. Rozmowa kwalifikacyjna może również odbywać się w obecności armatora.
  • Czas i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ustala z kandydatami osoba przeprowadzająca rozmowę.
  • Podczas procesu rekrutacji sprawdzamy kompetencje zawodowe marynarza, analizujemy opis jego dotychczasowej kariery zawodowej, sprawdzamy znajomość języka angielskiego adekwatnie do potrzeb armatora, uwzględniając jego wytyczne.
  • Kandydaci zobligowani są do przedstawienia oryginalnych i ważnych certyfikatów potwierdzających ich wszystkie kompetencje min. dyplomy zawodowe i inne świadectwa jeżeli są niezbędne i wymagane.
  • Ponadto dokonujemy szczegółowej weryfikacji świadectw zdrowia zarówno zgodnie z wymaganiami państwa bandery oraz wymaganiami armatora.
  • Aplikacja każdego kandydata zostaje przesłana do armatora celem jej uprzedniej akceptacji i przedstawienia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń.
  • Na zakończenie procesu rekrutacji telefonicznie informujemy marynarza o wyniku procesu rekrutacji.